x
KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

 1. a) Veri Sorumlusu Gülmedine İstanbul tarafından yürütülen çalışmalarda kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verilerin işlenmesinde 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hükümleri gereğince, kişisel verilerin işlenme amaçları, aktarımı, toplama yöntemi ve hukuki nedenleri ve Kanun kapsamındaki haklarınız konusunda işbu metin ile sizleri bilgilendirmekteyiz. Gülmedine İstanbul tarafından yürütülen çalışmalarda aşağıda belirtilen özel ve genel nitelikteki kişisel verileriniz, Gülmedine İstanbul tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Kanun hükümlerine uygun olarak ve aşağıda açıklanan çerçevede elde etme, kaydetme, saklama, mevzuatın izin verdiği ölçüde 3. kişilere veya yurt dışına aktarma gibi kişisel veri işleme faaliyetlerine konu olabilir.
 2. b) Kişisel Verilerinizin Toplanması, İşlenmesi, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, Gülmedine İstanbul tarafından gerçekleştirilmekte olan faaliyet ve programlara katılım konusunda yapacağınız başvurular sırasında otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar Gülmedine İstanbul’un düzenlediği eğitim, seminer, tanıtım veya organizasyonlar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanabilecektir. Kişisel verileriniz Gülmedine İstanbul tarafından gerçekleştirilmekte olan faaliyet ve programlara katılım konusunda yapacağınız başvuruların değerlendirilmesi ve tecrübeniz ve ilgi alanlarınıza göre en uygun programa veya işverene yerleştirilebilmeniz amacıyla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5inci maddesinin 2nci fıkrasının c bendinde belirtilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve f bendinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Gülmedine İstanbul’un meşru menfaatinin bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır. Kişisel verilerinizden aşağıdaki kategorilerde yer alanlar tarafımızca işlenecektir:
  Kimlik verisi (ad-soyad, T.C. kimlik numarası, kimlik kartı, fotoğraf),
  • İletişim bilgisi (telefon numarası, e posta adresi, doğduğu il ve yaşadığı adres),
  • Eğitim bilgisi (mezun olunan okullar, diploma not bilgisi, girilen sınavlar ve alınan sonuçlar, katıldığınız diğer eğitimler ve/veya sahip olduğunuz diğer sertifikalar),
  • Sivil toplum faaliyetlerine ilişkin üye olduğunuz dernek ve vakıflar gibi bilgiler.
  c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Gülmedine İstanbul tarafından gerçekleştirilmekte olan faaliyet ve programlar kapsamında kişisel verileriniz, (i) istihdam sağlanması, (ii) etkinlik, tanıtımlardan yararlanma, yeniliklerden haberdar edilme gibi olanakların sağlanması, (iii) program ve faaliyetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel araştırma ve çalışmalarda kişisel veri ve görüş ve bilgilerin değerlendirilmesi ve (iv) yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması amacıyla işlenecek, kaydedilecek, imhası ya da silinmesi yönündeki yazılı talebinize kadar ve her halde 10 (on) yıl süre ile saklanacak, program ve faaliyetin içeriği ve kapsamında yer alan tüm işveren sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve kamu kurumları, istihdam konusunda danışmanlık hizmeti veren üçüncü kişi ve kurumlar ve mentorlar ile mevzuat kapsamında izin verilen kişilerle paylaşılabilecektir.
 3. d) Kişisel Veri Sahibinin Hakları Kanun’un 11. Maddesi gereği kişisel verileriniz ile ilgili haklarınız aşağıdaki gibidir:
  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebiniz için Gülmedine İstanbul bünyesindeki Gülmedine İstanbul’a aşağıdaki e-posta adresinden güvenli elektronik imzalı olarak veya aşağıda yer alan posta adresi üzerinden kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı olarak ya da noter aracılığıyla başvurmanız gerekmektedir.
  Talebiniz, ilgili belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz. Başvurunuzun reddi halinde 30 gün ve her halde 60 gün içinde Kanun’un 14. maddesi doğrultusunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.
  Posta adresi: Çarşı, Namık Kemal Cd. No:25, 34890 Pendik/İstanbul
  E- posta adresi: gulmedineist@gmail.com
  Bilgi edinmenizi rica ederiz. Saygılarımızla, Gülmedine İstanbul
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.